Komunikat w sprawie paliwa gazowego

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Działając w imieniu spółki Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) na podstawie § 3.1. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 24 września 2018 r. (Poz. 1814) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (dalej: Rozporządzenie) informujemy, że Spółka powzięła informację o braku możliwości kontynuowania dostarczania Państwu paliw gazowych oraz o konieczności zaprzestania dostarczania Państwu paliw gazowych z dniem 12 września 2018 roku.
W związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez Spółkę z dniem 12 września 2018 roku, od tego dnia zgodnie z przepisami prawa paliwo gazowe do Państwa dostarcza sprzedawca awaryjny – PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. co oznacza w praktyce zapewnienie Państwu ciągłości dostaw paliwa gazowego.

Jednocześnie Spółka informuje, że przełączenie na sprzedawcę awaryjnego odbywa się z mocy samego prawa tj. w sposób automatyczny. Operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego, działając w Państwa imieniu i na Państwa rzecz, zawiera ze sprzedawcą awaryjnym, umowę kompleksową (lub umowę sprzedaży paliw gazowych, jeżeli posiadają Państwo umowę o świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłania paliw gazowych), w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia (tj. od dnia 25 września 2018 r.).[1] Umowa ta powinna wiązać strony z mocą od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez Spółkę.

Mają Państwo zagwarantowane zachowanie ciągłości dostaw gazu i nie muszą nic robić aby mieć zapewnione bezpieczne dostawy. Od sprzedawcy awaryjnego, drogą korespondencyjną otrzymacie Państwo jeden egzemplarz umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w ramach sprzedaży awaryjnej. Po jej otrzymaniu nie będziecie Państwo musieli jej podpisywać ani odsyłać.

Sprzedawca awaryjny będzie rozliczał się z Państwem według cen określonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla gospodarstw domowych oraz aktualnego cennika dla klienta biznesowego.

Dla Państwa wygody podajemy link do strony z ofertą sprzedawcy awaryjnego dla gospodarstw domowych i klientów biznesowych: http://pgnig.pl/sprzedawca-awaryjny-gazu .

Pragniemy również Państwa poinformować, że zgodnie z Rozporządzeniem, umowa zawarta ze sprzedawcą awaryjnym jest umową zawartą na czas nieokreślony i przysługują Państwu uprawnienia do wypowiedzenia umowy w zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie Państwa oświadczenia o wypowiedzeniu (przy czym mogą Państwo wskazać późniejszy termin jej rozwiązania).

Dodatkowo informujemy, że z tytułu zmiany sprzedawcy na sprzedawcę awaryjnego, Państwo jako odbiorcy końcowi, nie mogą zostać obciążeni kosztami z tytułu rozwiązania umowy ze sprzedawcą awaryjnym (gdyby zdecydowali się Państwo taką umowę zawartą w Państwa imieniu i na Państwa rzecz rozwiązać).

 

[1] Procedura nie znajduje zastosowania do odbiorcy końcowego, który: (1) w terminie 2 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, poinformował operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy lub innej umowy sprzedaży paliw gazowych odpowiadającej w swej treści umowie sprzedaży awaryjnej; oraz (2) jest odbiorcą, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, którego dane zostały przekazane operatorowi systemu dystrybucyjnego przez dotychczasowego sprzedawcę na podstawie § 3 ust. 2.